เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 
        : Microsoft PowerPoint 2013

            โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอหรืองานพรีเซนเตชัน (Presentation) ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างมาก จุดเด่นของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ ตาราง กราฟ ผังองค์กร การใส่ Effect เพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์และสร้างงานนำเสนอได้ตรงตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจากความครบครันของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint จึงถูกนำมาใช้ในงานนำเสนอ อย่างกว้างขวาง เช่น การนำเสนอแผนงาน การประชุม การอบรมสัมมนา การสร้างสื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงาน เป็นต้น

Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

มาตรฐานการเรียนรู้
        สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างงานนำเสนอ การจัดการกับข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เทคนิคพิเศษในการสร้างงาน Presentation และนำเสนอผลงานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับงานและอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิด ออกแบบ สร้างงานนำเสนอด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล
        2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้
        3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สร้างงาน Presentation ได้
        4. สามารถประยุกต์ใช้ข้อความและข้อความศิลป์ สร้างงาน Presentation ได้
        5. สามารถประยุกต์ใช้รูปภาพและวัตถุ สร้างงาน Presentation ได้
        6. สามารถประยุกต์ใช้ตาราง กราฟและผังองค์กร สร้างงาน Presentation ได้
        7. สามารถประยุกต์ใช้เสียงและวิดีโอ สร้างงาน Presentation ได้
        8. สามารถประยุกต์ใช้ Effect ให้กับงาน Presentation ได้
        9. สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์ได้
        10. สามารถนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้

เนื้อหาบทเรียน จำนวน 10 บทเรียน ดังนี้
        บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูล
        บทที่ 2 การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013
        บทที่ 3 การสร้างงาน Presentation
        บทที่ 4 การใส่ข้อความและข้อความศิลป์
        บทที่ 5 การแทรกรูปภาพและการทำงานกับวัตถุ
        บทที่ 6 การแทรกตาราง กราฟและผังองค์กร
        บทที่ 7 การแทรกเสียงและวิดีโอ
        บทที่ 8 การใส่ Effect ให้กับงาน Presentation
        บทที่ 9 การสร้างจุดเชื่อมโยงสไลด์
        บทที่ 10 การนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 2013