เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 

        : การนำเสนอข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

สาระการเรียนรู้
        1. ความหมายของการนำเสนอข้อมูล
        2. กระบวนการนำเสนอข้อมูล
        3. หลักการพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูล
        4. หลักการเตรียมงานนำเสนอ

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 1

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 1
ความหมายของการนำเสนอข้อมูล

        การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

        หลักการนำเสนอข้อมูลและสร้างสื่อนำเสนอ การนำเสนองานหรือผลงานนั้นสื่อนำเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหาของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อที่ดีจะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาจใช้อุปกรณ์ประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

กระบวนการนำเสนอข้อมูล
        การนำเสนอ (Presenting) เป็นศาสตร์ (วิธีการ) ของการสื่อสาร (Communication) ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอด สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสาร (sender) ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านช่องทานของ สื่อ (channel)


หลักการพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูล

        1. การดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบและเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ให้น่าสนใจ เช่น สีพื้น แบบ สีและขนาดของตัวอักษร รูปประกอบ ต้องเหมาะสม สวยงาม

        2. ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา ส่วนที่เป็นข้อความต้องสั้นแต่ได้ใจความชัดเจน ส่วนที่เป็นภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับข้อความที่ต้องการสื่อความหมาย

        3. ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ต้องใช้สีสด ๆ และภาพการ์ตูนมีความเหมาะสม ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ ต้องเน้นการนำเสนอเรื่องวิชาการหรือธุรกิจและใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม

หลักการเตรียมงานนำเสนอ

        การนำเสนอที่ดีควรทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งการเตรียมงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีขั้นตอนดังนี้

        1. เตรียมข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ก่อนการจัดทำงานนำเสนอ ควรมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่น การร่างหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการนำเสนอ การวางลำดับขั้นตอนและแนวทางการนำเสนอ โดยหัวข้อและข้อความที่ใช้นำเสนอควรเป็นประโยคที่สมบูรณ์ กระชับและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังด้วย เช่น อายุ เพศ ความรู้ เป็นต้น

        2. วางโครงร่างสไลด์ ให้นำชื่อหัวข้อและรายละเอียดที่ร่างไว้มาจัดโครงร่างและวางลำดับสไลด์ โดยกำหนดจำนวนสไลด์ทั้งหมดคร่าว ๆ แล้วจึงวางแผนว่าในสไลด์แต่ละแผ่นควรใส่เนื้อหา รูปภาพหรือวีดิโอประกอบอย่างไร พร้อมทั้งจัดลำดับให้เหมาะสมกับเนื้อหา

        3. สร้างงานนำเสนอ ให้นำข้อมูลและโครงร่างที่วางแผนไว้มาสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยใส่เนื้อหาต่าง ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพลงในสไลด์และตกแต่งให้สวยงาม


 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม