เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 

        : การนำเสนอด้วย PowerPoint 2013

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การฉายงานนำเสนอ
        2. การบันทึกย่อสำหรับผู้บรรยาย
        3. การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
        4. การสั่งพิมพ์สไลด์ PowerPoint

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 10

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 10
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การฉายงานนำเสนอ

        การฉายงานนำเสนอ เราสามารถนำเสนอด้วยแป้นพิมพ์ เพื่อความรวดเร็ว

            1. กดที่ปุ่ม F5 เพื่อฉายงานนำเสนอตั้งแต่สไลด์แผ่นแรก
            2. กดที่ปุ่ม Shift + F5 เพื่อฉายงานนำเสนอตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน
                ...หรือเรียนรู้จากวิธีอื่น ๆ

การควบคุมการฉายงานนำเสนอ

        ขณะฉายงานนำเสนอ จะปรากฏแถบควบคุมอยู่ตรงมุมล่างด้านซ้ายมือของสไลด์ สามารถคลิกเลือกใช้งานได้