เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 

        : การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013
        2. ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
        3. การกำหนด Slide Size
        4. การปิดแฟ้มข้อมูล
        5. การออกจากโปรแกรม

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 2

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 2
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

        เมื่อต้องการเข้าสู่การใช้งานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อเปิดใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่ปุ่ม Start
            2. คลิกที่ All Programs            3. คลิกที่ Microsoft Office 2013
            4. คลิกที่ PowerPoint 2013            5. เลือกรูปแบบของแผ่นสไลด์ (จากรูปเลือกเป็นแผ่นสไลด์เปล่า) ก่อนจะเข้าสู่การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม