เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 

        : การสร้างงาน Presentation

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สร้างงาน Presentation ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การสร้างสไลด์
        2. การจัดการกับสไลด์
        3. มุมมองการทำงานของโปรแกรม
        4. การแสดงงาน Presentation
        5. การบันทึกและเปิดแฟ้มข้อมูล

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 3

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 3
การสร้างสไลด์

        เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ขึ้นมา โปรแกรมจะกำหนดให้สร้างรูปแบบสไลด์ 1 แผ่น แต่ถ้าต้องการสร้างสไลด์ใหม่ก็สามารถทำได้ มีขั้นตอนดังนี้

        การสร้างสไลด์จากงานนำเสนอเปล่า
            1. คลิกที่แท็บ FILE (ไฟล์)



            2. คลิกที่ New (ปิด) แล้วเลือกรูปแบบของสไลด์ Blank Presentation (งานนำเสนอเปล่า) ดังรูป



        การสร้างสไลด์จากแม่แบบ
            1. คลิกที่แท็บ FILE (ไฟล์)


            2. คลิกที่ New (ใหม่) แล้วเลือกรูปแบบของสไลด์จากแม่แบบและชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ดังรูป
            3. หรือดาวน์โหลดรูปแบบอื่น ๆ มาใช้งาน



            4. คลิกเลือกรูปแบบของสไลด์จากแม่แบบ
            5. คลิกที่ปุ่ม Create (สร้าง)



            6. จะปรากฏแม่แบบและชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งาน


 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม