เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 

        : การใส่ข้อความและข้อความศิลป์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถประยุกต์ใช้ข้อความและข้อความศิลป์ สร้างงาน Presentation ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การใส่ข้อความ
        2. การตกแต่งและจัดรูปแบบของข้อความ
        3. การแทรกรูปร่าง
        4. การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ
        5. การแทรกข้อความศิลป์

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 4

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 4
การใส่ข้อความ

        การสร้างข้อความในสไลด์ เพื่อใช้ในการสื่อความหมาย เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความลงในสไลด์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

        การใส่ข้อความด้วยกรอบเค้าโครง
            1. คลิกภายในกรอบเค้าโครง            2. พิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกด้านนอกของกรอบเค้าโครง        การใส่ข้อความด้วยกล้องข้อความ
            1. คลิกที่แท็บ INSERT (แทรก)
            2. คลิกที่ปุ่ม Text Box (กล่องข้อความ)


            3. คลิกเมาส์บนสไลด์ แล้วพิมพ์ข้อความตามที่ต้องการ

 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม