เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 

        : การแทรกรูปภาพและการทำงานกับวัตถุ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถประยุกต์ใช้รูปภาพและวัตถุ สร้างงาน Presentation ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การแทรกและการตกแต่งรูปภาพ
        2. การทำงานกับวัตถุ
        3. การสร้างอัลบั้มรูปภาพ

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 5

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 5
การแทรกรูปภาพ

        รูปภาพต่าง ๆ นิยมนำมาตกแต่งสไลด์ เพื่อสื่อความหมายและเพิ่มความน่าสนใจ ซึ่งมีขั้นตอนการแทรกรูปภาพดังนี้

            วิธีที่ 1 แทรกรูปภาพจากแฟ้ม
            1. คลิกที่แท็บ INSERT (แทรก)
            2. คลิกที่ปุ่ม Pictures (รูปภาพ)            3. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ
            4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ 
            5. คลิกที่ปุ่ม Insert (แทรก)            วิธีที่ 2 แทรกรูปภาพจากการเลือกรูปแบบเค้าโครงสไลด์
            1. คลิกที่เลือกที่ต้องการ
            2. คลิกที่แท็บ HOME (หน้าแรก)
            3. คลิกที่ปุ่ม New Slide (สไลด์ใหม่) แล้วเลือกรูปแบบเค้าโครงสไลด์
            4. ที่หน้าจอออกแบบ คลิกที่ปุ่ม Pictures (รูปภาพ) ดังรูป (จากนั้นเลือกรูปภาพตามวิธีที่ 1)การตกแต่งรูปภาพ

        เมื่อแทรกรูปภาพแล้ว Microsoft Powerpoint 2013 ยังมีเครื่องมือสำหรับปรับแต่งรูปภาพมีมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
            1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ จะปรากฏเครื่องมือต่าง ๆ ของแท็บ FORMAT (รูปแบบ)            2. กำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับรูปภาพดังนี้


Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม