เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

        : การแทรกตาราง กราฟและผังองค์กร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถประยุกต์ใช้ตาราง กราฟและผังองค์กร สร้างงาน Presentation ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การแทรกตาราง
        2. การแทรกกราฟ
        3. การแทรกผังองค์กร

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 6

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 6
การแทรกตาราง

        การนำเสนอในรูปแบบของตารางจะช่วยให้น่าสนใจและง่ายต่อการอ่าน ซึ่งตารางประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
          - แถว (Row) : ส่วนที่แสดงในแนวนอน
          - คอลัมน์ (Column) : ส่วนที่แสดงในแนวตั้ง
          - เซลล์ (Cell) : ช่องที่เกิดจากการตัดกันระหว่างแถวและคอลัมน์          วิธีที่ 1 การแทรกตารางจากแถบริบบอน
            1. คลิกที่แท็บ INSERT (แทรก)
            2. คลิกที่ปุ่ม Table (ตาราง)
            3. คลิกเมาส์ค้างแล้วลาก เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์            4. ...หรือคลิกเลือก Insert Table (แทรกตาราง) เพื่อระบุจำนวนคอลัมน์และแถว จากนั้นกดปุ่ม OK
                   - Number of columns (จำนวนคอลัมน์)
                   - Number of rows (จำนวนแถว)          วิธีที่ 2 การแทรกตารางจากเค้าโครงสไลด์
            1. คลิกที่เลือกที่ต้องการ
            2. คลิกที่แท็บ HOME (หน้าแรก)
            3. คลิกที่ปุ่ม New Slide (สไลด์ใหม่) แล้วเลือกรูปแบบเค้าโครงสไลด์
            4. ที่หน้าจอออกแบบ คลิกที่ปุ่ม Insert Table (แทรกตาราง) ดังรูป
            5. ระบบจำนวนคอลัมน์และแถว จากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)การพิมพ์ข้อความในตาราง

        เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้ว ให้คลิกที่เซลล์ที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความการแทรกแถวและคอลัมน์, การลบแถวและคอลัมน์

            1. คลิกที่เซลล์ที่ต้องการจัดการ
            2. คลิกที่แท็บ LAYOUT (เค้าโครง)
            3. ถ้าต้องการแทรกแถวและคอลัมน์
                - Insert Above (แทรกแถวด้านบน)
                - Insert Below (แทรกแถวด้านล่าง)
                - Insert Left (แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย)
                - Insert Right (แทรกคอลัมน์ด้านขวา)
            4. ถ้าต้องการลบแถวและคอลัมน์
                - Delete Columns (ลบคอลัมน์)
                - Delete Rows (ลบแถว)
                - Delete Table (ลบตาราง)การรวมเซลล์และการแบ่งเซลล์

            1. คลิกเลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการรวมเซลล์ หรือ คลิกเลือกเซลล์ในกรณีที่ต้องการแบ่งเซลล์
            2. คลิกที่แท็บ LAYOUT (เค้าโครง)
            3. ถ้าต้องการรวมเซลล์ คลิกที่ปุ่ม Merge Cells (ผสานเซลล์)
            4. ถ้าต้องการแบ่งเซลล์ คลิกที่ปุ่ม Split Cells (แยกเซลล์)
                - Number of columns (จำนวนคอลัมน์)
                - Number of rows (จำนวนแถว)