เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ

        : การแทรกเสียงและวิดีโอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถประยุกต์ใช้เสียงและวิดีโอ สร้างงาน Presentation ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การบันทึกเสียง
        2. การแทรกเสียง
        3. การแทรกวิดีโอ

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 7

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 7
การบันทึกเสียง

        การบันทึกเสียง ต้องเตรียมอุปกรณ์และเชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกสไลด์ เพื่อบันทึกเสียงในสไลด์นั้น ๆ
            2. คลิกที่แท็บ INSERT (แทรก)
            3. คลิกที่ปุ่ม Audio (เสียง)
            4. คลิกเลือก Record Audio... (บันทึกเสียง...)            5. จะปรากฏหน้าต่าง Record Sound (บันทึกเสียง) เมื่อบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK            6. สังเกตจะมีปุ่มลำโพงที่หน้าจอออกแบบ
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม