เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

        : การใส่ Effect ให้กับงาน Presentation

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถประยุกต์ใช้ Effect ให้กับงาน Presentation ได้

สาระการเรียนรู้
        1. การกำหนด Transition
        2. การกำหนด Animation

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 8

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 8
การกำหนดทรานซิซั่น (Transition)

        รูปแบบการแสดงสไลด์หรือทรานซิซั่น (Transition) คือ การใส่เอฟเฟ็กต์ระหว่างการเลื่อนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไป ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. คลิกที่สไลด์
            2. คลิกที่แท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน)
            3. คลิกเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการ
            4. ...หรือคลิกเลือกเอฟเฟ็กต์อื่น ๆการกำหนดรายละเอียดของ Transition เพิ่มเติม

            1. เมื่อกำหนด Transition ให้กับสไลด์จะมีสัญลักษณ์ ดังรูป หมายเลข 1
            2. กำหนดรูปแบบของ Effect Options (ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์) เพื่อกำหนดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม
            3. กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ในการแสดงสไลด์การลบ Transition

            1. คลิกเลือกสไลด์
            2. คลิกที่แท็บ TRANSITIONS (การเปลี่ยน)
            2. คลิกที่ปุ่ม None (ไม่มี)