เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

        : การสร้างจุดเชื่อมโยงสไลด์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        - สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์ได้

สาระการเรียนรู้
        - การสร้างจุดเชื่อมโยง

ใบกิจกรรม 
        - ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่ 9

แบบทดสอบ
        - แบบทดสอบประจำบทเรียนที่ 9
การสร้างจุดเชื่อมโยงสไลด์

        การฉายงานนำเสนอ โปรแกรมจะนำเสนอโดยเรียงตามลำดับหมายเลขของสไลด์ แต่ถ้าต้องการให้แสดงแบบไม่เรียงลำดับ เราสามารถสร้างปุ่ม เพื่อเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

        วิธีที่ 1 การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยปุ่มสำเร็จรูป
            1. คลิกเลือกสไลด์
            2. คลิกที่แท็บ INSERT (แทรก)
            3. คลิกที่ปุ่ม Shapes (รูปร่าง)
            4. คลิกเลือก Action Buttons (ปุ่มปฏิบัติการ)
            5. คลิกเมาส์ค้างแล้วลาก เพื่อวาดปุ่มเชื่อมโยงในสไลด์
            6. คลิกเลือกแท็บคำสั่งให้การเชื่อมโยงทำงาน
                - Mouse Click (คลิกเมาส์) : ทำงานเมื่อคลิกเมาส์
                - Mouse Over (เมาส์อยู่เหนือ) : ทำงานเมื่อวางเมาส์บนปุ่ม
            7. คลิกเลือก Hyperlink to (ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่) : เพื่อทำการเชื่อมโยง
                - Next Slide (สไลด์ถัดไป)
                - Previous Slide (สไลด์ก่อนหน้า
                - First Slide (สไลด์แรก)
                - Last Slide (สไลด์สุดท้าย)
                - Last Slide Viewed (สไลด์ล่าสุดที่ได้แสดงไป)
                - End Show (สิ้นสุดการนำเสนอ)
                - Custom Show... (การนำเสนอแบบกำหนดเอง)
                - Slide... (สไลด์) : ไปยังสไลด์อื่น ๆ
                - URL... : ไปยังเว็บไซต์
                - Other PowerPoint Presentation... (งานนำเสนอ PowerPoint อื่น ๆ)
                - Other File... (ไฟล์อื่น ๆ)
            8. ถ้าต้องการใส่เสียงให้กับจุดเชื่อมโยง ให้คลิก Play sound (เล่นเสียง)
            9. คลิกที่ปุ่ม Ok (ตกลง)
        วิธีที่ 2 การสร้างจุดเชื่อมโยงด้วยข้อความหรือวัตถุ

            1. คลิกขวาที่ข้อความหรือวัตถุในสไลด์
            2. คลิกเลือก Hyperlink... (ไฮเปอร์ลิงก์) จะปรากฏหน้าต่าง Insert Hyperlink (แทรกไฮเปอร์ลิงก์)
            2.1 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่น ๆ

                1. คลิกที่ Existing File or Web Page (ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่) เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์หรือเว็บเพจ
                2. คลิกที่ Current Folder (โฟลเดอร์ปัจจุบัน) เพื่อเลือกโฟลเดอร์ปัจจุบัน
                3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์
                4. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ
                5. คลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)
            2.2 การเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่อยู่ในไฟล์เดียวกัน

                1. คลิกที่ Place in This Document (ตำแหน่งในเอกสารนี้) เพื่อเลือกตำแหน่งในเอกสาร
                2. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ
                3. คลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)