เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
        แบบทดสอบก่อนเรียน

          แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นส่วนหนึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเข้าเรียน

คำชี้แจง

        1. แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 มีจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
        2. การเลือกคำตอบของแบบทดสอบ โดยใช้เมาส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
        3. เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 20 ข้อ ให้คลิกที่ปุ่ม  "ดูผลคะแนน" เพื่อดูผลคะแนน
Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการนำเสนอ
   การนำเสนอข้อมูลเป็นการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง
   การนำเสนอที่ดีต้องมีผู้รับฟังไม่น้อยกว่า 10 คน
   สื่อประสม คือ การนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมารวมกัน
   โปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูล


2. หลักการเตรียมงานนำเสนอมีขั้นตอนอย่างไร
   เตรียมข้อมูล - สร้างงานนำเสนอ - วางโครงร่าง - นำเสนอผลผลงาน
   เตรียมข้อมูล - วางโครงร่าง - สร้างงานนำเสนอ - นำเสนอผลผลงาน
   นำเสนอผลผลงาน - เตรียมข้อมูล - วางโครงร่าง - สร้างงานนำเสนอ
   วางโครงร่าง - เตรียมข้อมูล - สร้างงานนำเสนอ - นำเสนอผลผลงาน


3. ข้อใดคือหน้าที่ของแถบริบบอน (Ribbon)
   จัดการเกี่ยวกับไฟล์
   รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ
   กำหนดมุมมองสไลด์
   แสดงสไลด์ขนาดเล็ก


4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   แถบชื่อเรื่อง (Title bar) เป็นแถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์
   แถบสถานะ (Status bar) แสดงสถานะการทำงานของสไลด์
   แถบย่อ/ขยายสไลด์ (Zoom Controls) สำหรับย่อ ขยายและปิดโปรแกรม
   ส่วนบันทึกย่อ (Note Pane) เป็นพื้นที่บันทึกสำหรับผู้บรรยาย


5. การแสดงงาน Presentation หรือการฉายสไลด์ ต้องกดแป้นพิมพ์ที่คีย์ลัดใด
   F2
   F5
   F10
   Ctrl + C


6. การบันทึกงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จะได้ไฟล์นามสกุลใด
   HTTP
   DOC
   PPT
   PPTX


7. จากรูปภาพนี้ เราต้องการทำอะไร
   พิมพ์ข้อความ
   ขยายขอบเขตข้อความ
   หมุนกล่องข้อความ
   ย้ายกล่องข้อความ


8. ถ้าต้องการหมุนข้อความศิลป์ ต้องกระทำที่หมายเลขใด
   หมายเลข 1
   หมายเลข 2
   หมายเลข 3
   หมายเลข 4


9. ถ้าต้องการย่อหรือขยายรูปภาพสัญลักษณ์ของเมาส์จะมีลักษณะอย่างไร
   เครื่องหมายบวก
   เครื่องหมายคูณ
   ลูกศรสองทิศ
   ลูกศรสี่ทิศ


10. ถ้าต้องการตัดรูป จะเลือกที่ปุ่มคำสั่งใด
   Color
   Crop
   Remove Background
   Change Picture


11. ข้อใดคือการรวมเซลล์
   Split Cells
   Merge Cells
   Insert Cells
   Delete


12. ข้อใดคือประโยชน์ของ SmartArt
   แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
   เปรียบเทียบข้อมูล
   วิเคราะห์ข้อมูล
   สรุปข้อมูล


13. สัญลักษณ์ นี้ ปรากฏบนสไลด์หมายความว่าอะไร
   มีภาพเคลื่อนไหวอยู่บนสไลด์
   มีไฟล์เสียงอยู่บนสไลด์
   มีไฟล์วิดีโออยู่บนสไลด์
   มีปุ่มเชื่อมโยงอยู่บนสไลด์


14. ข้อใดไม่เข้าพวก
    .WAV
    .MP3
    .MP4
    .MIDI


15. การใส่เอฟเฟ็กต์ระหว่างการเลื่อนสไลด์ไปยังสไลด์ถัดไป
   Transition
   Animation
   Duration
   Effect Options


16. การกำหนดช่วงเวลาในการเล่นเอฟเฟ็กต์
   Transition
   Animation
   Duration
   On Mouse Click


                                                        1. First Slide
                                                        2. Next Slide
                                                        3. Slide…
                                                        4. End Show
                                                        5. Other File...
ใช้คำตอบด้านบนนี้ ตอบคำถามข้อ 17-18 เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสไลด์


17. ไปยังสไลด์ถัดไป
   หมายเลข 1
   หมายเลข 2
   หมายเลข 3
   หมายเลข 4


18. ไปยังสไลด์อื่น
   หมายเลข 1
   หมายเลข 2
   หมายเลข 3
   หมายเลข 5


19. กดปุ่ม Shift + F5 จะเกิดอะไรขึ้น
   นำเสนอตั้งแต่สไลด์แรก
   นำเสนอตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน
   ฉายสไลด์ถัดไป
   ฉายสไลด์ขนาดเล็ก


20. ถ้าต้องการนำรูปแบบที่กำหนดไว้ไปใช้กับทุกสไลด์ต้องเลือกคำสั่งใด
   Apply
   Apply to All
   Full Page Slides
   Print All Slidesผลคะแนน =