เรียนรู้ Microsoft PowerPoint ผ่านเว็บไซต์ครูลิขิตตา เว็บไซต์ http://www.krulita.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
คลิกเพื่อไปยังหน้าหลัก
แนะนำวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์
คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์
งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (ครูลิขิตตา)
เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
 
        : Microsoft PowerPoint 2013

            โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office 2013 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอหรืองานพรีเซนเตชัน (Presentation) ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างมาก จุดเด่นของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ ตาราง กราฟ ผังองค์กร การใส่ Effect เพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์และสร้างงานนำเสนอได้ตรงตามที่ออกแบบไว้ เนื่องจากความครบครันของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint จึงถูกนำมาใช้ในงานนำเสนอ อย่างกว้างขวาง เช่น การนำเสนอแผนงาน การประชุม การอบรมสัมมนา การสร้างสื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือหน่วยงาน เป็นต้น

Copyright © 2013 : http://www.krulita.com , All Rights Reserved.
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 : ออกแบบขนาดหน้าจอการแสดงผลที่ 1280 x 800 Pixels.
พัฒนาโดย นางสาวลิขิตตา กิจตะไชย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมในชั้นเรียน
รางวัลดีเด่นต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับ